Photographs taken at NASPA Ski Garden during the 2017-2018 ski season